<

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Liget Hotel Kft.
Székhelye: 1022 Budapest, Felvinci út 4/B
Szálláshely címe: 5540 Szarvas Erzsébet liget, továbbiakban Szolgáltató
Cégjegyzékszám: 01-09-266569
Adószám: 10869677-2-41

Szállodánknak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál bejegyzett regisztrációs száma: 
SZ19000161, UD19009341

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban (e-mail, telefax, postai levél) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Az ajánlat nem minősül foglalásnak, Feleknek egymással szemben követelésük nem lehet.
4.2. A Szerződés a Vendég kizárólag írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató vagy Vendég általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés (Visszaigazolás) meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Árak

5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobai mappában találhatóak, vagy a szálloda recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, wellness) állnak rendelkezésre.
5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. A rack rate szobaár tartalma minden esetben: szállás igényelt szobában, reggeli és vacsora, wireless internet hozzáférés, törölköző bekészítés, wellness részleg használat.
5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket áthárítja a Szerződő félre. Áfa tartalom: Szállás 5%, ellátás 5%, egyéb szolgáltatás 27% áfa tartalmú.
5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.ligetszarvas.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

6. Családi kedvezmények

6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.

7. Fizetés módja

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások teljes egészére.

Főszezonban, csúcsszezonban, kiemelt- és a Szolgáltató által meghatározott időszakokban a megrendelt szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel igazoljuk vissza:

A foglalást követő (szálloda által küldött írásos visszaigazolást követő) 10 naptári napon belül a szolgáltatás értékének 30%-át előlegként kérjük számlánkra megfizetni, megrendelése csak az előleg összegének számlánkra történő beérkezése után minősül rögzített foglalásnak.

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti
  a) készpénzben (HUF)
  b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi pihenőkártyát továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

8. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 11:00 óráig (Check out) veheti igénybe. Apartmant az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.
8.2. A vendég köteles a szoba/apartman elfoglalásakor a tartozéklistában szereplő berendezések, használati tárgyak meglétét, épségét, működőképességét ellenőrizni és amennyiben rendellenességet, hiányt tapasztalnak, azt jelezzék a recepció részére.

9. Lemondási feltételek

Főszezonban, csúcsszezonban, kiemelt- és a Szolgáltató által meghatározott időszakokban: 

Elő-, és középszezonban hétköznap:

Szolgáltató a lemondási feltételektől egyéni esetekben eltérhet. 

Abban az esetben, ha vendégeink a megrendelésben szereplő távozási időpontnál korábban kívánnak távozni szállodánkból, nem áll módunkban a visszaigazolásban szereplő összegtől eltérni, a megrendelt szolgáltatások felszámításra kerülnek.

Megrendelés módosítása:
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére a szabad kapacitás függvényében módosítási díj megfizetése mellett van lehetőség az alábbiak szerint:

Minden módosítást kizárólag írásban fogadunk el.

A módosítás díja:
- érkezés előtti 60. napig díjmentes
- az érkezés előtti 59. naptól 3.000 Ft/szoba/alkalom kerül a szobaszámlához felszámításra, melyet a távozáskor a számlán szereplő további szolgáltatásokkal együtt szükséges fizetni a helyszínen. 
Liget VIP Standard és Prémium tagjainknak érkezés előtt 15 napig foglalásonként 1 módosítás ingyenes.
Amennyiben az eredeti és a módosított időpont között szezon-, vagy árváltás történt, természetesen a két ár közötti különbözetet is fizetni szükséges.

Foglalás módosításra kiemelt, ünnepi időszakban és főszezoni időszakban nincs lehetőség. Egyéb időszakban is vezetői döntés alapján módosítható foglalás. 

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat a bizonyos villaházakba vihető be, a háziállatok a Napsugár villákat, a főépületet és a közös helyiségeket nem látogathatják.  Az apartmanokban a Vendég felügyeletével tartható a házi állat.
10.2. A Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani az állat elhelyezésére.
10.3. A Szolgáltató jogosult letétet kérni a vendég érkezésekor az esetleges károkért, melyet a házi állat a házakban, vagy berendezéseiben tesz. Amennyiben károkozás nem történik, a letétet távozáskor Szolgáltató köteles a Vendégnek visszaadni. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

11. A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít, zavart kelt
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. A Vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra nem tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára (fitness, wellness) is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi fogyasztás, minibár, wellness, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában és a wellness részlegben.
14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
14.4. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.
14.5. A Vendég – amennyiben a wellness, fitness szolgáltatásait igénybe veszi – köteles a létesítmény házirendjét betartani. A házirend a wellness részlegben került kifüggesztésre.
14.6. A szálloda szolgáltatásainak igénybevétele során a vendégnek úgynevezett szállodai bejelentőlapot kell kitöltenie, amely a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon kötelezően megadott adatokat az adott szolgáltatás jellegére vonatkozó jogszabályokban (idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) előírt kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítására mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, érkezés-elutazás időpontja, személyi igazolvány száma, tartózkodás célja.
A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.
Amennyiben a vendég a bejelentő lap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja a megadott adatainak marketing célú felhasználására, úgy a Liget Wellness és Konferencia Hotel**** jogosult e körben e-mail vagy levél formájában, illetve más módon tájékoztatni a vendéget aktuális híreiről, eseményeiről ajánlatairól, stb.
Ezen adatfelhasználásra a szálloda mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.
14.7. 2021. szeptember 1-jétől Magyarországon minden Vendég törvényben meghatározott személyes adatát a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverben rögzíteni, majd a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles. Ezért érkezéskor a Vendég személyi igazolványát/úti okmányátt (útlevél) egy okmányolvasó eszközbe szállodánk recepciósainak kötelessége behelyezni, arról az adatokat beolvasni. 

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
17.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17.5. A Szolgáltató a szállodai szobában széfet biztosít a vendég részére, melynek használatára vonatkozó tájékoztató a széf mellett található. A széfet a Vendég kizárólagosan kezeli, ezért az ott tárolt értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18. Vis Major

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, műszaki probléma), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ebből kifolyólag okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

19. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság, értékhatártól függően a Békés Megyei Bíróság illetékes.

A Dél-Alföld szívében a csend és nyugalom szigete Tovább a galériához
Foglaljon most vagy kérjen ajánlatot!
Érkezés
Távozás